Dôležité všeobecné informácie a dokumenty na stiahnutie

Prihláška do kurzu / Osobitného výcviku / Kondičného výcviku.

Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia, pozostáva z dvoch strán formátu A4. Na prvej strane je potrebné vyplniť osobné údaje žiadateľa a zákonného zástupcu. Na druhej strane sa nachádza potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky, ktoré musí potvrdiť lekár. Strany je potrebné vytlačiť obojstranne na jeden list formátu A4.

UPOZORNENIE: Platnosť potvrdenia o absolvovaní lekárskej prehliadky je 1 rok. Na pečiatke lekára musí byť uvedené: „Všeobecný lekár“, „Detský lekár“ alebo „Pediater“.

Karta prvej pomoci.

Vyplnený a lekárom potvrdený doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia si prineste najneskôr na prvú hodinu kurzu.

Ďakujeme a tešíme sa na Vás.