Dôležité všeobecné informácie a dokumenty na stiahnutie

Prihláška do kurzu / Osobitného výcviku / Kondičného výcviku.

Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia, ktorá pozostáva z 2 strán formátu A4.Strany je potrebné vytlačiť obojstranne na formát A4.

Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky sa nachádza na druhej strane Žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia.
UPOZORNENIE: Platnosť potvrdenia o absolvovaní lekárskej prehliadky je 1 rok. Na pečiatke lekára musí byť uvedené: „Všeobecný lekár“, „Detský lekár“ alebo „Pediater“.

Karta prvej pomoci.

Vyplnený a lekárom potvrdený doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia si prineste najneskôr na prvú hodinu kurzu.

Ďakujeme a tešíme sa na Vás.